کد ملی ورود دعوت کننده / مبلغ
نام کاربری ورود کارشناس
سامانه شمع
بازگشت
ما کیستیم؟
مقام معظم رهبری:
مبلّغان، که در رأس آنها پیامبران الهی و اولیا و صلحا بودند؛ مثل شمعی که پروانه‌ها را به حرکت وا میدارند:
 
چون شمع تازیانه پروانه‌ایم ما
 
عشّاق را به تیغ زبان گرم می‌کنیم‌
 
مبلّغ، با زبان خود، با دل خود، با جان خود، با روح خود، با همّت خود و با روشن‌بینی خود حرکت می‌کند.
 
انقلاب هم همین‌طور پیروز شد. آن روزها هم مبلّغان دینی هرجا رفتند، چراغی از آن خورشید فروزانی که مرکز همه این شعاعها بود - یعنی امام بزرگوار ما؛ و او خود شعله‌ای از خورشید فروزان اباعبداللَّه‌الحسین علیه‌الصّلاةوالسّلام بود - روشن کردند و همه جا نورباران شد. دلها که روشن شد، جانها که آگاه شد، جسمها و زبانها به حرکت میافتد و اراده‌ها کار میکند.
امروز هم همین‌طور است، فردا هم همین‌گونه است؛ منتها در هر زمانی، هنر مبّلغ دین این است که مخاطب را با آنچه که نیاز اوست، آشنا کند. بنابراین، نیاز زمانه را باید شناخت.
(بیانات در دیدار جمعی از روحانیون، 23/01/1378)
 
 
شمع از جان مایه می‌گذارد و پروانه می‌پرورد.

هـمیــن رســـم، می‌شــود چشــم‌انداز «شــمع»:

شبکـــۀ مبلغــان و عملیات‌هــای تبلیغــی.
این شـبکــه می‌خواهـــد تبلیـــغ را بـا چـاشــنی

موضـوع‌شناسـی و زمـان‌شناسـی اثرگذارتــر کنــد.

تولیـدِ محتواهــــا و ارائــــۀ آمــوزش‌هــای مـرتبط بــا فضـــای تبلیـــغ
بر اساس شرایط خاص هر برهۀ زمانی، کار ویژۀ «شمع» است.

«شمع» در آستانۀ محرم 1442 یا علی گفته و به میدان پا گذاشته است.

نمــک هــر منبــری ذکر حسیـــــن(علــیه الســــلام) اســـت و «شـــمع»
یـادآور «شمعی است که جان‌ها همه پروانۀ اوست».
 
گل
 
اهداف شمع

دوست داریم با هم باشیم، و از همدیگر خبر بگیریم، و به یکدیگر کمک کنیم

«شبکه‌سازی»

می‌خواهیم سخن غنی بگوییم، و حرف‌های ارزنده بزنیم، و یک‌صداتر منبر برویم

«محتوا»

برآنیم که در جامعه جاری شویم، و دین را در عمل تبلیغ کنیم، و طَبِیبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ شویم

«عملیات تبلیغی»